BB WORKS

Uw partner voor Elektrische installaties, Verlichting, Zonnepanelen, Ventilatie, Sanitair en andere

   

 

Spacer
 
 
Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Aanbod en bestelling
Artikel 3 - Overeenkomsten
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Risico
Artikel 6 - Verplichtingen van de ondernemer
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant
Artikel 8 - Overmacht
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Aflevering en reclames
Artikel 11 - Niet-nakoming betalingsverplichting
Artikel 12 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Toepasselijkheid
Artikel 16 - Overige bepalingen


Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen BB Works en de klant betreffende
de advisering en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen
wordt door BB Works expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk
aan de klant zijn bevestigd.
1.4
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij BB Works.
1.5
BB Works behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes en prijsindicaties van BB Works, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en
onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Alle aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in
de door BB Works verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. BB Works behoudt zich echter
uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen
aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische
vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.3
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening, tenzij omstandigheden
dit onmogelijk of overbodig maken.

2.4
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen
die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant
mogelijk te maken.
2.5
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneming
(offerte), richtprijs (prijsindicatie) of regie.
a. bij aanneming komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom, offertebedrag) overeen waarvoor
het werk zal worden verricht;
b. bij richtprijs (prijsindicatie) doet BB Works een zo nauwkeurig mogelijke schatting van
de kosten van het werk;
c. bij regie doet BB Works een nauwkeurige prijsopgave van de prijsfactoren voor uurtarief
en materiaal.
2.6
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van het aanbod van BB Works door de
klant.

Artikel 4. Prijzen

4.1
Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld.
4.2
De betaling van de door BB Works geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4
Een voorschot kan worden gevraagd bij ondertekening van de bestelling.
Meestal zal het voorschot een deel of zelf het volledig budget aan te kopen materiaal bevatten.
Het voorschot dient te geschieden binnen 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Risico

5.1
BB Works stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van
de website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van
de adviezen.
5.2
BB Works is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


Artikel 6. Verplichtingen van de ondernemer

6.1
BB Works zal het werk deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren met in
acht name van geldende voorschriften.
6.2
BB Works is verplicht de klant te wijzen op:
- onjuistheden in de door de klant verlangde constructie of uitvoering
- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk moet worden verricht
- ongeschiktheid van materialen die door de klant worden verstrekt

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1
De klant stelt BB Works in de gelegenheid het werk uit te voeren.
7.2
De klant zorgt voor het verkrijgen van eventuele goedkeuringen en vergunningen.
7.3
De klant voorkomt dat andere werkzaamheden door derden de uitvoering van het werk van
BB Works zullen vertragen.
7.4
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt
in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te
vergoeden.
7.5
De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
- onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze
- gebreken aan (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht
- gebreken aan door de klant ter beschikking gestelde materialen.

7.6
Bewaargeving : alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat BBworks op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem
niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te
(doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1
BB Works behoudt het eigendom van alle door haar geleverde goederen en materialen tot op
het moment van volledige betaling van de prijs van alle door BB Works aan de klant geleverde
of nog te leveren goederen en materialen, evenals van eventuele vorderingen voor door
BB Works ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen en materialen
verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen BB Works van de
klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de
tussen BB Works en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten,
rente en boeten.

Artikel 10. Oplevering en klachten

10.1
Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet
of grove schuld is BB Works voor overschrijding nooit aansprakelijk.
10.2
Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 dagen,
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan BB Works.
10.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten.

Artikel 11. Niet-nakoming betalingsverplichting

11.1
Indien de klant niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim te zijn. Niettemin zendt BB Works één betalingsherinnering, waarin op het
verzuim gewezen wordt.

11.2
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan BB Works rente in rekening brengen vanaf
het verstrijken van de betalingstermijn.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige
betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij
over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte
van een maand als een hele maand geldt. Verder is BB Works bij deze gerechtigd het
door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten,
die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten
niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten,
voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum
van € 100,00.
11.3
BB Works blijft eigendom van de gebruikte en nog niet verwerkte materialen totdat de klant
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

9.1
De door BB Works verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en calculaties blijven
zijn eigendom.

Artikel 13. Garantie

13.1
Met betrekking tot producten van derden is BB Works tot geen verdere garantie gehouden
dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan
de eindgebruiker verleent.
13.2
BB Works garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode
van één jaar kostenloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband
houdt met het verrichte werk. Het voorgaande laat onverlet dat BB Works ook na de
genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van
de wet.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BB Works in deze voorwaarden de aansprakelijkheid
niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BB Works niet aansprakelijk zijn, behoudens
schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BB Works.
14.2
De klant vrijwaart BB Works te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
14.3
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor
medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BB Works ter uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1
De klant kan klachten schriftelijk doorgeven aan BB Works, waarna binnen 14 dagen
een voorstel tot afhandeling van de klacht wordt gedaan.
15.2
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen
aan Nederlands recht.
15.3
Indien Nederlands recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk
hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
16.2
De koper van goederen, materialen of diensten van BB Works geeft toestemming voor registeren
en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties,
welke BB Works in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkregen, uitsluitend
voor eigen gebruik van BB Works.


Alvast bedankt ,

Bruno - BB Works 

 

 

 
 

 

 
   
 
 
BTW : 0808358903
  Algemene Voorwaarden